Reklamačný poriadok

> Stiahnuť formulár

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je
vlastníctvom spotrebiteľa.
2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje
záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle
Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok.
3.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo
od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po
zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode
na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo
iným porušením záručných podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho
časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už
z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť
obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby
alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku
alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas
prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako
poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady
alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.
Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení
reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej
doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie
o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po
určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť
dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie
reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za
tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne,
včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného
odkladu,
b. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka
len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané
náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
c. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak
to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
d. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má
kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma
kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
e. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním
reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou
na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
13. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním
reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím
primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je
spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
14. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je
potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť.
Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším
podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných
podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho
upozornenia predávajúceho.
14. Kontakt: BELIEVE s.r.o. |Horná 12, 97401 Banská Bystrica | believebb@gmail.com

V prípade nejasností alebo dodatočných otázok nás prosím kontaktujte na tel.čísle: +421905248976.

Ján Karolík – konateľ

Menu